Privacybeleid

PREAMBULE

Met de beweging, de Rookvrije Generatie, werkt Gezondheidsfondsen voor Rookvrij toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. De Rookvrije Generatie is een initiatief van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. Gezondheidsfondsen voor Rookvrij is een samenwerkingsverband tussen de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds.

Als je gebruik maakt van de webshop van de Rookvrije Generatie of van andere diensten van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, verwerken wij mogelijk gegevens over jou. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Gezondheidsfondsen voor Rookvrij als verwerkingsverantwoordelijke gegevens die jou identificeren of verband met jou houden (hierna: ‘persoonsgegevens’) verzamelt, deelt, gebruikt en/of anderszins verwerkt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites of op diensten van derden.

IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS
Gezondheidsfondsen voor Rookvrij
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
KVK:  58897054
webshop.rookvrijegeneratie.nl

PERSOONSGEGEVENS EN VERWERKINGSDOELEINDEN
Om producten uit onze webshop te kunnen bestellen, is een account vereist. Voor het aanmaken van een account in de Rookvrije Generatie webshop, vragen wij je voor- en achternaam, e-mailadres, factuur- en verzendadres en het type organisatie. Indien van toepassing, vragen wij ook de naam van je vereniging, jouw gemeente, het type sport van je vereniging, en de bijbehorende adresgegevens.

Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, de naam van je vereniging, het type sport van jouw vereniging) om producten te kunnen versturen naar de juiste persoon op het juiste adres en om jou te informeren over onze acties (zoals aanbod van nieuwe producten) en campagnes en analyse van de behaalde resultaten. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer je je aanmeldt voor een account in de Rookvrije Generatie webshop of wanneer je een aanvraag doet voor de gratis rookvrij borden via het aanmeldformulier.

Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, aankoop of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (aankoop in de webshop). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Kortom, wij verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst of een wettelijke plicht, op basis van toestemming.

Gedurende je bezoek op een van onze websites slaan wij het Internet Protocol (IP)-adres van je computer of tablet op. Deze technische informatie gebruiken we om de website te beheren en optimaal te laten functioneren, om technische storingen op te lossen en de bereikbaarheid van bepaalde delen van de website te verbeteren.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Indien je van mening bent dat wij zonder toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@rookvrijengeneratie.nl. Wij verwijderen de informatie dan zo snel mogelijk.

BEWAARTERMIJNEN

Gezondheidsfondsen voor Rookvrij  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Samenwerking met gezondheidsfondsen
Gezondheidsfondsen voor Rookvrij werkt nauw samen met haar initiatiefnemers, namelijk de Hartstichting, het Longfonds en KWF Kankerbestrijding (hierna: “de gezondheidsfondsen”). Als je je persoonsgegevens op onze website invult kunnen we deze persoonsgegevens doorsturen naar één van deze fondsen. Deze gegevens worden enkel gedeeld ten behoeve van het realiseren van de doeleinden die de Rookvrije Generatie nastreeft. Deze gegevens worden dan ook niet gebruikt voor marketing of fondsenwerving.

Gezondheidsfondsen delen persoonsgegevens met derden
Gezondheidsfondsen voor Rookvrij werkt samen met de gezondheidsfondsen met als doel zoveel mogelijk partijen met elkaar in verbinding brengen. Gezondheidsfondsen voor Rookvrij werkt bovendien samen met partijen die bijvoorbeeld ondersteuning bieden aan omgevingen die rookvrij willen worden. Hierdoor kan het voorkomen dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden met derden. Als je bijvoorbeeld behoefte hebt aan extra advies over het rookvrij maken van je terrein, of je vragen hebt en hiervoor contactgegevens achterlaat, kan het zijn dat jouw gegevens worden doorgegeven aan een adviseur van een derde partij. Dit is enkel bedoeld om je zo goed mogelijk verder op weg te kunnen helpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het delen van gegevens met een regionale verenigingsadviseur of een Team:Fit coach (vanuit Jongeren Op Gezond Gewicht) die sportverenigingen adviseert over het rookvrij maken van het sportterrein. Of het delen van gegevens met NUSO Speelruimte Nederland of Kinderboerderijen Actief als je de speelplek advies vraagt over een rookvrij terrein. Deze gegevens worden enkel gedeeld ten behoeve van het realiseren van de doeleinden die de Rookvrije Generatie nastreeft.

Andere verwerkers
Gezondheidsfondsen voor Rookvrij kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor de webshop van de Rookvrije Generatie en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor de webshop van de Rookvrije Generatie optreden als verwerker hebben een verwerkingsovereenkomst met Gezondheidsfondsen voor Rookvrij afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. Denk hierbij aan het uit handen geven van het organiseren van de Rookvrije Generatie Awards.

Overig
Voor het overige verstrekt Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, of één van de gezondheidsfondsen, alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming. Denk hierbij aan een gemeente of pers/media die contact opneemt met jou omdat zij graag meer willen weten over een rookvrije omgeving om te gebruiken als goed voorbeeld in een artikel. Bij dit soort vragen nemen wij altijd eerst contact op voor toestemming, alvorens wij contactgegevens delen. Verder verstrekt Gezondheidsfondsen voor Rookvrij alleen gegevens aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Gezondheidsfondsen voor Rookvrij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Er worden geen fysieke kopieën gemaakt van jouw persoonsgegevens.

COOKIES

Gezondheidsfondsen voor Rookvrij gebruikt cookies om de Rookvrije Generatie webshop goed te laten werken. Aan de hand van feedback en bezoekersgedrag willen we het gebruik meten en verbeteren.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdelijk door een internetpagina op je computer, tablet of telefoon worden geplaatst. Met behulp van cookies kunnen we bijvoorbeeld het gebruik van de site voor jou gemakkelijker maken, de kwaliteit van onze website testen, je gericht advertenties van onze campagnes laten zien of het mogelijk maken om een webpagina via social media te delen.

Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website.

Cookies verwijderen
Je kunt je browser zo instellen dat je een melding krijgt zodra je een cookie ontvangt of om cookies te deactiveren. Het is mogelijk dat onze websites zonder de noodzakelijke cookies niet meer optimaal functioneren.
Via de links hieronder vind je specifieke informatie over het verwijderen van cookies voor de meest gebruikte browsers:
• Internet Explorer
• Firefox
• Google Chrome
• Safari
• Opera

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Je kan Gezondheidsfondsen voor Rookvrij verzoeken om jou mede te delen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel, gedeeld met welke derden/partners, de gehanteerde bewaartermijnen, de bron waarvan eventueel persoonsgegevens buiten de betrokkene om zijn verzameld en informatie over eventuele geautomatiseerde besluitvorming. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor bepaalde gegevensverwerking in te trekken, te corrigeren of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Gezondheidsfondsen voor Rookvrij en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een door jouw genoemde organisatie te sturen.

Je kan Gezondheidsfondsen voor Rookvrij verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen wanneer de persoonsgegevens niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming is ingetrokken, wanneer je bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is.

Wil je gebruik maken van je wettelijke rechten of heb je andere vragen/opmerkingen over de verwerking en/of bescherming van jouw persoonsgegevens door ons, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@rookvrijegeneratie.nl of Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, t.a.v. Privacy Officer, Zwarte Woud 2, 3524SJ in Utrecht. We reageren zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.

Gezondheidsfondsen voor Rookvrij wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Utrecht, april 2020