Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1:        BEGRIPSOMSCHRIJVING

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper: Gezondheidsfondsen voor Rookvrij
Koper: Een wederpartij die een natuurlijk persoon is of die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep

ARTIKEL 2:        IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Gezondheidsfondsen voor Rookvrij
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
E-mail: info@rookvrijegeneratie.nl
KvK-nummer: 58897054
BTW-identificatienummer: 8532.28.279.B.01

ARTIKEL 3:        OVEREENKOMSTEN

3.1        Alle door Verkoper gedane aanbiedingen, met Koper gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, krachtens welke Verkoper producten en diensten verkoopt en levert van welke aard dan ook, worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden.

3.2        De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Verkoper voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden ingeschakeld.

3.3        Alle door Verkoper gedane aanbiedingen, in welke vorm en onderwerp dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is genoemd. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de order door Verkoper. Verkoper is gerechtigd orders te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een order niet wordt geaccepteerd, deelt Verkoper dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de order.

3.4        Afwijking(en) van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover Verkoper de afwijking(en) uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. Eventuele Algemene Voorwaarden, welke de inkoop– en levering van Koper beheersen, zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk op de overeenkomst van toepassing zijn verklaard. Afwijking(en), welke op de overeenkomst zijn aanvaard, gelden alleen voor betreffende overeenkomst en niet voor eventuele opvolgende overeenkomsten, tenzij Verkoper en Koper dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.5        Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een order houdt in dat de Koper de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

ARTIKEL 4:        LEVERING, RISICO EN LEVERINGSTIJDEN

4.1        Tenzij anders is overeengekomen, draagt Verkoper zorg voor de levering van de producten naar de bestemming(en), welke is/zijn overeengekomen dan wel in de order schriftelijk is/zijn bepaald. Bestemmingswijzigingen of naderhand te bepalen afleveradressen dienen door Verkoper schriftelijk te worden bevestigd.

4.2        Koper is verplicht de bestelde producten op de overeengekomen bestemming(en) af te nemen op het moment dat Verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien Koper niet aan deze verplichting voldoet, is hij aansprakelijk voor de transportkosten en eventuele alle andere (onvoorziene) extra kosten van aflevering.

4.3        Verkoper is gehouden de producten zodanig behoorlijk en handzaam te verpakken als naar redelijkheid van hem verwacht mag worden.

4.4        Koper is verplicht de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele zichtbare tekorten en/of beschadigingen. Deze tekorten en/of beschadigingen dient Koper binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde onverwijld schriftelijk aan Verkoper kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt al hetgeen geleverd is in goede staat te hebben ontvangen.

4.5        Het risico van verlies of beschadiging van producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment waarop deze aan Koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Koper of van een door Koper aan te wijzen derde worden gebracht.

4.6        Verkoper zal de producten leveren conform de termijn(en) die is/zijn bepaald in de orderbevestiging. De vermelde leveringstermijn vangt aan op de datum, waarop Verkoper de order bevestigd heeft. Verkoper heeft het recht de producten uiterlijk 30 dagen na afloop van de leveringstermijn alsnog te leveren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

4.7        Indien er op bepaalde artikelen een afwijkende levertijd van toepassing is, zal deze levertijd door Verkoper zo spoedig mogelijk aan de Koper worden gemeld.

ARTIKEL 5:        PRIJZEN, BETALINGEN

5.1        De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn altijd vermeld in Euro, inclusief BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.2        Indien en voor zover met betrekking tot bepaalde diensten en producten op factuurbasis wordt gewerkt, dan dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Verkoper heeft het recht om bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling of gehele voldoening van de factuur te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

5.3        De vervaltermijn van facturen is 14 dagen na factuurdatum. Verkoper is gerechtigd de leveringen bij niet tijdige betaling op te schorten, onverminderd haar recht tot (gerechtelijke) invordering van het openstaande bedrag over te gaan. In geval van niet tijdige betaling is Verkoper tevens gerechtigd ingaande de eerste dag na de vervaltermijn van de factuur de wettelijke (handels)rente te berekenen, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, indien de vordering uit handen wordt gegeven.

ARTIKEL 6:        OVERMACHT

6.1        Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen, of één van hen, onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de partij die het betreft kan worden gevergd en welke buiten de schuld van de betreffende partij ligt en evenmin in zijn risicosfeer is ontstaan.

6.2        Partijen zullen elkaar onverwijld schriftelijk waarschuwen, indien zich bij hen een geval van overmacht voordoet.

6.3        Overmacht is in ieder geval: oorlog(sgevaar), burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van medewerkers van Verkoper, brand, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen resp. stakingen bij Verkoper, c.q. derden, die door Verkoper zijn ingeschakeld of van wie Verkoper voor de uitvoering van zijn opdrachten in belangrijke mate afhankelijk is.

6.4        Bij langere duur van overmacht dan een termijn van drie maanden, zal ieder van partijen gerechtigd zijn de overeenkomst door een schriftelijke verklaring met aangetekende verzending te ontbinden. Hetgeen in die situatie reeds door Verkoper is verricht zal naar evenredigheid en naar redelijkheid tussen partijen worden verrekend. Partijen zijn dan tegenover elkaar verder noch gehouden, noch gerechtigd tot schadevergoeding.

ARTIKEL 7:        EIGENDOMSVOORBEHOUDARTIKEL

Verkoper blijft volledig eigenaar van de door haar verkochte en geleverde producten tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

ARTIKEL 8:        INTELLECTUEEL EIGENDOMARTIKEL

8.1        Alle door Verkoper in beheer bestaande websites worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn het exclusieve eigendom van Verkoper. Alle gegevens op deze websites, met inbegrip van, doch niet beperkt tot teksten, data, te downloaden producten, grafische gegevens, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, pictogrammen of html-code, worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht en blijven eigendom van Verkoper of derden.

8.2        Verkoper staat er niet voor in dat de geleverde producten aan Koper vrij zijn van enig inbreuk op een intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

ARTIKEL 9:        OPSCHORTING EN ONTBINDING

9.1        Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: a. Koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. b. Na het sluiten van de overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper zijn verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Koper zijn verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. c. Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

9.2        In geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie of (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van Koper, is Verkoper bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke verklaring met aangetekende verzending reeds voordat de wederpartij in verzuim is geraakt.

9.3        Voorts is Verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

9.4        Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verkoper op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.5        Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 10:      GARANTIE, RECLAME

10.1      De door Verkoper geleverde producten zijn nimmer aan een verdergaande garantie onderworpen dan de garantie die Verkoper zelf heeft verkregen van degenen van wie hij de desbetreffende producten heeft ontvangen.

10.2      Indien Koper gedurende de garantietermijn herstellingen en/of veranderingen aan de producten uitvoert, vervalt de garantie onmiddellijk, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Verkoper.

10.3      Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de producten schriftelijk en met behoorlijke omschrijving van de klacht aan Verkoper kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak ter zake, tenzij de termijn gezien de aard van de reclame redelijkerwijs verlenging behoeft.

10.4      Voor miscommunicatie, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Verkoper, dan wel tussen Verkoper en derden (voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Koper en Verkoper) is Verkoper niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoper.

ARTIKEL 11:      AANSPRAKELIJKHEID

11.1      Ingeval van toerekenbare tekortkoming(en) van Verkoper in de nakoming van de overeenkomst zal Koper Verkoper in de gelegenheid stellen om binnen redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In dat geval is Verkoper nimmer tot schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.

11.2      Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door gebreken in producten welke door derden aan Verkoper zijn geleverd.

11.3      Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds, dat de Koper een volgens hem aan de Verkoper toe te rekenen tekortkoming zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan Verkoper heeft gemeld.

11.4      Op de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel kan Verkoper geen beroep doen wanneer er aan de zijde van de Verkoper sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

ARTIKEL 12:      HERROEPINGSRECHT

12.1      Bij de aankoop van producten heeft Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door Koper of een vooraf door Koper aangewezen en aan de Verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger.

12.2      Tijdens deze termijn zal Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Verkoper retourneren, conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 13:      KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

13.1      Indien Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

13.2      Indien koper een bedrag heeft betaald, zal Verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen.

ARTIKEL 14:      GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1      Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, met betrekking tot, voortvloeiende uit of verband houdende met, de overeenkomst waarop deze bepalingen toepasselijk zijn, zullen naar Nederlands recht worden beslist door de civiele rechter van het arrondissement ter plaatse waar Verkoper gevestigd is, behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

14.2      Wijzigingen van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zullen aan Koper schriftelijk worden medegedeeld, onder toezending van een exemplaar van de nieuw geldende bepalingen. Ingeval Koper niet binnen een maand na toezending schriftelijk bezwaar maakt tegen toepasselijkheid op de lopende overeenkomst(en) beheersen de nieuwe bepalingen de lopende overeenkomst(en); maakt Koper wel en tijdig bezwaar, dan blijven de oude bepalingen en/of voorwaarden van kracht.

Utrecht, september 2019